EXTRA V75 (1)

 

2017 04 14

104:-     10 st

 

1-  1,3,6,11                 7,10

’2-  4,5,6,7,11             3,1

3-   8                           5,2

4-  7                             9,6

5-   2,3,6,12,13        10,7

6-  9,10,11,12           3,2

7- 1,2,4,8,9              3,6